top of page
Image by Daniel McCullough

Ämnar du bygga nytt eller renovera gammalt? Byråkratin, ritningarna, planering, bestämmelserna kan framstå som en ogenomtränglig djungel.
 
Vad är huvudritningar, byggnadsplanering, konstruktionsplanering, bygglov, åtgärdstillstånd, planeringbehovsbeslut, undantagslov, huvudplanerare, ansvarig arbetledare?

Rakennussuunnittelu Carling Ab utför alltomfattande byggnadsplanering, konstruktionsplanering och huvudplanering. Vi står till tjänst med ansvarig arbetsledare, samt reparationsplaner och övriga konsulttjänster inom byggbranschen.

Vi handhar allting som behövs i samband med byggandet, börjande från planeringsskedet och ansökandet av byggnadstillstånd till valet av entrepenörer och övervakning av byggnadsarbetet.

 

Vi står också till tjänst med enskilda deluppdrag, som till exempel endast ansvarig arbetsledare, byggnadsplanering eller en reparationsplan för en gammal byggnad.

 

Vi betjänar både privatpersoner och företag och våra objekt är huvudsakligen småhusbyggen och mindre industribyggnader.

Våra objekt är i huvudsak:

Egnahemshus

Fritidsbostäder

Uthusbyggnader

Garagen och biltak

Hallbyggnader

Samt tillbyggnads- och reparationsarbeten på dessa

Via vårt samarbetsnätverk kan vi erbjuda:

Energicertifikat

VVS-planering och övervakning

Entreprenörer

Etusivu: Welcome

VÅRA TJÄNSTER

Byggnadsplanering (ARK)

Då man ansöker om bygglov krävs det huvudritningar, byggnadsplaner som beskriver byggnadens planlösningar och exteriör samt byggnadens plats på tomten.

 

Byggnadsplanerna är förutom byggnadens huvudritningar också en grund för konstruktionsplaneringen och VVSE-planeringen. Huvudritningarna innehåller vanligen planritningar, skärningar, fasadritningar och en situationsplan.

Konstruktionsplanering (RAK)

Konstruktionsplanerna redogör för byggnadens konstruktioner, och bör lämnas in till byggnadstillsynen innan byggnadsarbetet påbörjas. Konstruktionsplanerna innehåller vanligen planritningar, skärningar och detaljer.

 

Konstruktionsplaneraren ansvarar för att byggnadens bärande konstruktioner, betongkonstruktioner, detaljer, brandskydd, våtutrymme mm. är hållbara och ändamålsenligt planerade.

Huvudplanerare

Ett arbete som utförs under byggnadslov kräver alltid en huvudplanerare. Huvudplaneraren skall uppges när man ansöker om bygglov. Huvudplaneraren ansvarar om att alla planer inom projektet är förenliga. Oftast fungerar byggnadsplaneraren som huvudplanerare.

Ansvarig arbetsledare (Ansvarig mästare)

Ett arbete som kräver byggnadslov kräver alltid en ansvarig arbetsledare. Ansvariga arbetsledaren skall namnges före byggnadsarbetet påbörjas.

 

Den ansvarige arbetsledarens huvudsakliga uppgifter är att se till att byggnadslovets villkor fylls, inspektionerna som är bestämda i byggnadslovet hålls i tid, att byggnadsarbetet utförs enligt planerna, att byggnadsarbetet följer lagar och bestämmelser, samt att byggandet utförs enligt god byggnadssed.

Den ansvarige arbetsledaren ser till att eventuella fel och bristfälligheter, som noteras på bygget, korrigeras ändamålsenligt.

Ansökningen om byggnadslov

Bygglovsprocessen innefattar en mängd formulär och byråkrati. Att fylla i ansökningar om byggnadslov kan ofta kännas svårt och tidsödande. Därför erbjuder vi också hjälp med alla behövliga ansökningar.


Våren är oftast den årstid, då kommunernas byggnadstillsyn är som mest upptagen, och då kan själva bygglovsprocessen i många kommuner ta upp till sex månader. Det lönar sig ofta att inleda planeringsarbetet och ansökandet om bygglov senast på hösten om man vill försäkra sig om att man kan påbörja byggarbetet följande vår.

 

Även om hösten och vintern ofta är lugnare tider inom byggnadstillsynen kan bygglovsprocessen i alla fall ta upp till tre månader.

Reparationsplan

I många projekt, som utförs under byggnadstillstånd, fungerar byggnads- och konstruktions planerna också som reparationsplaner.

 

Vissa byggprojekt kräver inte byggnadstillstånd, men bör det oaktat planeras omsorgsfullt. Sådana projekt kan vara till exempel renovering av gamla hus samt ombyggnadsarbeten, isolering och ombyggnadsarbete av kalla vindsutrymmen, isolering och ombyggnad av kalla källarutrymmen, eller byggnads- och ombyggnadsarbete av våtrum.


Även små ogenomtänkta förändringar kan ge upphov till stora problem till exempel på grund av kapillärstigning, för täta konstruktioner eller dålig ventilation.
 

Reparationsplaner görs alltid individuellt för varje objekt.

Etusivu: Services

TA KONTAKT

Mika Carling

045 3194355

  • Facebook
  • Instagram

Tack för meddelandet!

Etusivu: Contact
bottom of page